การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Service Providing for People According to Sangaha Vatthu Dhamma of Khuannongkwa Sub-District Administrative Organization, Chulabhorn District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
วรรดี ชูศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ว196ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ถ) 146 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.