ความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชายหาดของเทศบาลเมืองชะอำ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านปากคลองเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = People's Satisfaction Towards Beach Environmental Mangement of Mueang Cha-Am Municipality : A Case Study of Banpakklong Community, Mueang Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phechaburi Province /

ผู้แต่ง
ณัฐปภัสร์ นาคชุ่ม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554