ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนที่มีต่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion of the Fund Members Towards the Administration of the Village and Urban Connunity Funds According to the State Policy, Mae Hia Sub-District, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
บุญช่วย ตานุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554