ทัศนะของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย = The Viewpoint of Chiang Mai Provinceial Police Offices Towards Democratic Political Culture /

ผู้แต่ง
พัชร์พลณ์ ทายะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558