ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = Taxpayers' Satisfaction with Rendering Tax Collection Services of Tambon Khwaothung, Thawaothung, Thawatburi District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ยุพิน สรภูมิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558