การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันของข้าราชการศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Applicability of Self-Sufficiency Economy in Daily Life of Government Officials Nakhon Si Thammarat City Hall /

ผู้แต่ง
นงลักษณ์ มะลิแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559