คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีสังเขป /

ผู้แต่ง
พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3138 พ326ค 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 20
Physical description
69 หน้า