ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Expectaion People Towards Administration of Huasai Municipality, Huasai District, Nakhon Si Thammarat /

ผู้แต่ง
พงษ์ศักดิ์ บุญคงมาก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557