การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอห้วยแม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ = Kamnans and Village Headmen's Political Participation in Huaimek District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ณัฐสุดา สอนบุญตา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557