ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน = Administration Strategies in Buddhist University for ASEAN Community /

ผู้แต่ง
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561