ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Attitude Towards Services of Khuntalay Municipality, Lansaka District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
จิราภรณ์ รำพึงนิตย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557