การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Participation in Administration of Tambon Nom Administrative Organization in At Samat District, Rot Et Province /

ผู้แต่ง
สุบรร ณรงค์ไชย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557