ปัญญาปทีปธรรม ปุจฉา - วิสัชนา /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดอรัญญวิเวก, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1