เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Information and Communication Technology for Information Management /

ผู้แต่ง
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1