ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สถานภาพความรู้ปัจจุบัน 1 = The Economic and Social Transformation of Thailand A Collection o fResearch Papers, No.1 /

ผู้แต่ง
วินัย พงศ์ศรีเพียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1