ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สถานภาพความรู้ปัจจุบัน 4 = The Economic and Social Transformation of Thailand A Colleciton of Research Papers, No. 4 /

ผู้แต่ง
วินัย พงศ์ศรีเพียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1