ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting the Morale and Incentives in Performance of the Northern Immigration Police, Mueang District, Chiang mai Province /

ผู้แต่ง
กรกฎ ยะนุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557