ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา = The Public's Satisfaction Towards Pawnshops' Service Providing, Songkhla Municipality /

ผู้แต่ง
ณัฐริกา นุรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557