รัฐ ความสมัยใหม่และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน /

ผู้แต่ง
จามะรี เชียงทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1