ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา = The Satisfaction of People to the Strategy in Political Development and Management of Tambon Administrative Organization, Mueang District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
วุฒิสาส์น บินสัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552