ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี = Factors Affcting to People's Decision on Senate Election : A Case Study of Saothonghin Tambon Administration Organization, Bangyai District, Nonthaburi Province /

ผู้แต่ง
วิชิสรณ์ เจริญสิริปัญญา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552