การพัฒนากระบวนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย = The Development of Administrative Process of Tambon Administrative Organization in Dansai District, Loei Province /

ผู้แต่ง
วิเชียร ประสมทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552