ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศาลจังหวัดสงขลา = People's Satisfaction in Services of the Songkhla Provincial Court /

ผู้แต่ง
สุรีย์รัตน์ ไชยศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555