ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Negative in to Land and Building Tax Collection of Mae Joe Sub-District Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
อำไพ ตาอินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552