คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
346.04 ม453ค 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
440 หน้า