การเมืองการปกครองเอเชียโดยเปรียบเทียบ /

ผู้แต่ง
กระมล ทองธรรมชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1