ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและทุรกันดารของโรงเรียนดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' Demands for Participation in Educational Management in the Highland and Remote Area of the Doi Sam Muen School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
นิรุติ เจริญพัฒนวิทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558