ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและทุรกันดารของโรงเรียนดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' Demands for Participation in Educational Management in the Highland and Remote Area of the Doi Sam Muen School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
นิรุติ เจริญพัฒนวิทย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 น657ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ซ) 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.