ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = People's Satisfaction Towards the Administration of Office of the Regional Electricity, Hang Dong Branch, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สุรชัย อ่องไพบูลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2257