บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร = The Organizational Climate Affecting the Personnel's Work Motivation Rajamangala Unversity of Technology Phra Nakhon /

ผู้แต่ง
จักรกฤษณ์ พางาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560