การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Model Development for Buddhist Universities Moral Teaching Management in Basic Education School /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561