การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = The Participation of the Community Toward the Educational Development at Sanpatong Witayakhom School, the 4th Chiang Mai Educational Region /

ผู้แต่ง
มานิตย์ เขตสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551