การใช้หลักมงคลสูตรเพื่อการพัฒนานักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 8 = The Application of Mangala Sutta Principle to Develop Non-Commission Police in Police Trining Certer Region 8 /

ผู้แต่ง
อดุลเดช เนตรทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551