พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย = The Role of King Mongkut in Improvement of Buddhism in Thailand /

ผู้แต่ง
พจนารถ สุพรรณกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561