การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาชลบุรี เขต 2 = Transformational Administration of Administrators Affecting Personnel Management in School Under Chonburi Primary Education Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ธารินี กิตติกาญจนโสภณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560