การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาชลบุรี เขต 2 = Transformational Administration of Administrators Affecting Personnel Management in School Under Chonburi Primary Education Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ธารินี กิตติกาญจนโสภณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ธ526ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ซ) 153 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.