การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของไทยกับรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Thai Government System and Thai Sangha Government System in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสนั่น ชาคโร (ภูริศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560