ตัวบ่งชี้ความสุของค์การสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย = Indicators of Organizational Happiness for Personnel in Buddhist Universities of Thailand /

ผู้แต่ง
มนัสวี ศรีนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560