ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหน้าศูนย์กับความผูกพันต่อองค์กรของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย = The Relationship Between Emotional Intelligence of the Leader and Organizational Commitment of Teachers in Child Development Centers Under the Local Administrative Organization in Loei Province /

ผู้แต่ง
สุมาลี ศิริสุนทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559