สภาพและปัญหาการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = State and Problems of Educational Supervision in School Under Loei Primary Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
ศิวพร โม๊ะรินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559