ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย = The Principals' Visionary Leadership in Private School Under Thaichaiyo Foundation /

ผู้แต่ง
กรวัฒน์ อัตชู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559