ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = The Administration's Leadership Affecting Personnel Management in School Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
พระอนุสรณ์ อนุสฺสรโณ (ชุ่มศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559