ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = People Demands for Performance of the Patrol Police : A Case Study of Phuping Rajanewet Police Station, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สุทธิพงษ์ ตั้งใจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553