ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Opinions on Public Services of Tambon Khwao Municipality in Selaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พงษ์พันธ์ สอนพงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558