ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินเดียในทศวรรษปัจจุบันและลู่ทางความร่วมมือในอนาคต /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1