ความพร้อมในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองของเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Promptness for Upgrading the Chaiprakan Sub-District Municipality to Mueang Municipality, Chaiprakan District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558