ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด = An Attitude of Members Towards Administration of the Saving Co-Operrative of Border Patrol Police Area 42 Limited /

ผู้แต่ง
วันประสูติ ไกรนรา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554