ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร = Residents' Satisfaction with Yasothon Provincial Attorney Office's Services at Office of Rights Protection and Legal Assistance to Citizens /

ผู้แต่ง
ระพีพร แสนประดิษฐ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557