ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = The Life Quality Development Role by Parliament Members of Nonhun Tambon Administrative Organization, Chum Phae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ปฐพล ศรีสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556