ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisfaction Towards Services of Tambon Thung Simueang Administration Organization, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พิมพ์ชนก มาศจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556