ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้การศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = People's Opinions on Providing Education of Monastearies in Buddhism in Tambon Khwao Muang District, Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
พระมหาสมบัติ โชติญาโณ/นามสำโรง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557