ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด = Students' Satisfaction with Buddhist Monk as Religious Teachers from Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus /

ผู้แต่ง
พระหงษ์ทอง กตธมฺโม (ชารีพร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ห114ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฌ) 100 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.